Historie hasičů v Komni

Místní jednota československého svazu hasičstva Komňa byla založena na podzim roku 1885, a to jako čtvrtý sbor v tehdejším okrese uherskobrodském. A tak po Uherském Brodě 1876, Bojkovicích (1882) a Pitíně (na jaře 1885) se i Komňa přihlásila k ušlechtilé myšlence vzájemné pomoci a obětavosti.

      Největší zásluhu na založení sboru měl Julius Machek, nadučitel (ředitel školy). Ve sboru pracoval jako jednatel i starosta a vedl výcvik činných členů. Před svou smrtí požádal svého přítele nadučitele Kotka ze Záhorovic, aby dohlédl na výcvik a správu sboru. Náčelníkem v té době byl učitel Jan Demela z Komně, starostou obce Tomáš Malec, který se později stal dlouholetým starostou hasičského sboru.

      Dne 11. listopadu 1886, rok po založení sboru, zachvátil část obce velký požár, při němž lehla popelem celá horní polovina vesnice. Hasičský sbor nebyl v té době ještě náležitě vybaven ani vycvičen. Jediná čtyřkolová stříkačka nebyla schopna tak velký požár zdolat.

Následující rok (1887) zakoupila obec výzbroj a nářadí a od té doby doplňovala scházející potřeby.  S tímto vybavením se sbor podílel na uhašení požárů nejen v Komni.

      Roku 1891 byla ustavena župní jednota politického okresu Uherskobrodského a Valašskoklobouckého. Do výboru byl za Komňu zvolen Vojtěch Kokeš.

      Při silném větru 25. září 1893 byla zničena požárem 3 stavení. Zde se opět ukázala potřeba lepšího vybavení sboru. Z toho důvodu je pořízena nová dvoukolová stříkačka. O rok později byl postaven stožár na sušení hadic (nedaleko dnes již zbourané staré budovy MNV), kde byla také první kůlna pro stříkačku a ostatní hasičskou výzbroj a výstroj. V roce 1912 se konal župní sjezd v Uherském Brodě, který získal novou parní stříkačku pro celý okrsek. Když začala první světová válka, muselo mnoho mužů narukovat, což mělo za následek ochromení činnosti sboru. 1927 byla slavnostně otevřena nová zbrojnice.  V těchto letech se název jednoty přejmenoval na sbor dobrovolných hasičů. Po roce 1946 byly zavedeny žňové hlídky, které se účastnil člen sboru, a trvaly až do ukončení výmlatu, někdy i 40 dní. V této době byl nákladem obce dobudován obecní vodovod s hydranty pro použití při požáru. Každoročně hasiči pořádali taneční zábavy a plesy a v této době se právě ustálila služba požárního dozoru na všech kulturních akcích. Od roku 1948 se uskutečňovaly prohlídky komínu jako preventivní opatření proti požárům.

      Vzhledem k tomu, že stará zbrojnice měla omezené prostory, požadoval sbor její úpravu. Ve spolupráci s místním národním výborem byla v roce 1958 zahájena výstavba nové požární zbrojnice. V létě roku 1959 přišla velká povodeň, která nadělala mnoho škod. V polovině roku 1960 byla provedena nová organizace Svazu a jednotlivé sbory byly začleněny do okrsků, Komňa byla tehdy zařazena do nám známého okrsku Bojkovice. V tomto roce byla také dokončena stavba požární zbrojnice. V roce 1962 se pořídil pro pohotovější a rychlejší zásah automobil Opel Blitz. V této době byla ukončena regulace potoka Koménky, v jehož toku se vybudovalo několik splavů použitelných jako vodní zdroj k potřebnému hašení.

      V roce 1970 byla pořízena Tatra T805 a během let 1980 - 1983 byla vybudována víceúčelová nádrž. Od roku 1995 se sbor pyšní novou Avií A30.